Lojistikte etkili ve güvenilir çözümler

Geniş bir taşımacılık ağı

Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve çözüm odaklı olmak başlıca ilkelerimizdir

Hizmetlerimiz

Lojistikte hızlı, etkili
ve güvenilir çözümler...

Fırat Nakliyat

F?rat Nakliyat olarak 2000 y?l?nda ?ehir içi ve ?ehirleraras? ta??mac?l?k sektörüne hizmet vermek amac?yla yola ç?karak, günümüzde sektörünün aranan firmalar?ndan biri olmay? ba?armaktay?z. Kuruldu?umuz günden itibaren do?ru ve dürüst bir ?ekilde hizmet sa?lad???m?z için sektörün güvenilir, sayg?n ve köklü firmalar?ndan birisi olmaktay?z.

Do?ruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve çözüm odakl? çal??mak ba?l?ca ilkelerimizdir. Bu ilkelerimiz do?rultusunda sektöre hizmet sunmakta; mü?terilerimizin hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini sa?lamaktay?z.

Sektöre uzun y?llar hizmet vermi? olmam?z?n getirdi?i tecrübeyle geni? bir ?ehir içi ve ?ehirleraras? ta??mac?l?k a??na sahibiz. Mü?terilerimizin taleplerine an?nda kar??l?k verebilecek ve mü?terilerimize profesyonel bir ?ekilde hizmet sunabilecek bir donan?mla çal??maktay?z.

?ehir içi ve ?ehirleraras? komple ta??mac?l???n yan? s?ra parsiyel ta??mac?l?k hizmeti de vermekteyiz. Geni? bir ta??mac?l?k a??na ve pazara sahip oldu?umuzdan dolay? parsiyel ta??mac?l?k hizmetini oldukça h?zl? bir ?ekilde rezerve etmekte, mü?terilerimizin ihtiyac?na göre araçlar? ayarlamakta ve sorunsuz bir ?ekilde ürün teslimat? sa?lamaktay?z.

F?rat Nakliyat olarak mü?terilerimizin stoklar?n? ürünün sevkiyat?na kadar geçen zaman diliminde taleplerine uygun bir ?ekilde depolayabilmekteyiz. Böylelikle mü?terilerimize pazara ürün yeti?tirmesi konusunda zamandan tasarruf etmesine destek olan ve bunu dü?ük maliyetlerde gerçekle?tiren bir depolama hizmeti sunmaktay?z.

Car

Telefon : +90 212 520 35 08-09
GSM: +90 532 437 98 23
Mail: info@firatnakliyat.org

Hemen Bize Ulaşın

FIRAT NAKL?YAT

Nakliye Hizmetleri

F?rat Nakliyat olarak 2000 y?l?nda ?ehir içi ve ?ehirleraras? ta??mac?l?k sektörüne hizmet vermek amac?yla yola ç?karak, günümüzde sektörünün aranan firmalar?ndan biri olmay? ba?armaktay?z. Kuruldu?umuz günden itibaren do?ru ve dürüst bir ?ekilde hizmet sa?lad???m?z için sektörün güvenilir, sayg?n ve köklü firmalar?ndan birisi olmaktay?z.

Bizden Haberler